Legals

LEGAL NOTICE

Toegang van bezoekers tot deze website is aan de volgende voorwaarden onderworpen.
De informatie, logo’s, grafische afbeeldingen en al het overige dat op deze website is gepubliceerd en/of gereproduceerd zijn eigendom van (of door derden in licentie gegeven aan) Nestlé Italiana S.p.A. of van ondernemingen die tot de Nestlé Group behoren.
Reproductie van de website is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Nestlé Italiana S.p.A.. Om deze reden is het verboden om zonder toestemming de inhoud van deze website te veranderen, kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden en openbaar te maken.
Het is eveneens niet toegestaan om de programma's (software) die voor het functioneren van deze website worden gebruikt te kopiëren, programma’s te creëren die hierop lijken en de broncode van voornoemde programma's te traceren en/of te gebruiken.
Nestlé Italiana en de andere ondernemingen van de Nestlé Group garanderen niet dat de informatie op de website voorturend bijgewerkt is, noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade - zoals schade die voorkomt uit computervirussen - toegebracht aan de apparatuur van bezoekers van de site ten gevolge van toegang tot en/of interconnectie met deze site of van het downloaden van de inhoud hiervan.
Via de hypertextlinks in deze site kunnen bezoekers webpagina’s op andere sites zoeken. In dat geval is Nestlé Italiana S.p.A. niet aansprakelijk voor de inhoud op de voornoemde sites en voor het gebruik dat derden hiervan maken, noch voor enige schade veroorzaakt door of voortkomend uit toegang tot deze sites, de interconnectie hiermee of het downloaden van inhoud van de sites.

Alle persoonlijke informatie die aan Nestlé Italiana S.p.A. wordt verstrekt, wordt overeenkomstig de Data Protection Law (Wetgevingsdecreet 196/2003) verwerkt.

Indien niet-persoonlijke informatie via deze site aan Nestlé Italiana S.p.A. wordt verstrekt (hieronder vallen ook suggesties, ideeën, tekeningen, projecten, enz.), wordt dit beschouwd als een verlening aan de onderneming en ondernemingen die van de Nestlé Groep deel uitmaken, van het exclusieve, onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht tot gebruik, reproductie, vertoning, ontwikkeling, wijziging, verzending en verspreiding van deze niet-persoonlijke informatie. Het verstrekken van voornoemde informatie leidt automatisch tot de overdracht van alle rechten op deze informatie aan Nestlé Italiana S.p.A. en aan alle ondernemingen van de Nestlé Group, op exclusieve wijze en zonder enige vergoeding hiervoor. Op deze website is de geldende wetgeving van de Italiaanse Republiek van toepassing. 

PRIVACY EN NESTLE' ITALIANA

De persoonsgegevens die door bezoekers via deze website aan Nestlé Italiana S.p.A. worden verstrekt, worden volgens de volgende procedures verwerkt:
Nestlé Italiana S.p.A. is Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door de bezoekers van de site worden verstrekt.
Deze gegevens zullen door Nestlé Italiana S.p.A. worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de persoon die deze gegevens heeft verstrekt, zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Deze gegevens kunnen eveneens, voor dezelfde doeleinden en op dezelfde wijze, door Sanpellegrino S.p.A., via Lodovico il Moro 35, 20143 Milaan, worden gebruikt.
Eenieder die zijn/haar persoonsgegevens aan Nestlé verstrekt, en toestemming verleent tot de verwerking hiervan voor een bepaald doel, heeft op elk moment het recht zijn/haar rechten uit te oefenen die zijn vastgelegd in de Data Protection Law (Wetgevingsdecreet 196/2003), art. 7, door contact op te nemen met Nestlé Italiana S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI) Italy.
Via deze website verzamelt Nestlé Italiana S.p.A. eveneens anonieme informatie (zoals type browser, geografische positie, datum en tijdstip) die wordt verwerkt voor een beter beheer en exploitatie van de website; deze informatie wordt ook verzameld om statistische redenen en om zoveel mogelijk informatie over haar producten en de consumptie hiervan te verkrijgen. De informatie kan op servers in Italië of op centrale servers van Nestlé in het buitenland (EU of VS) worden opgeslagen, maar zal door de Verantwoordelijke of diens Managers nooit openbaar worden gemaakt aan derden noch worden gebruikt om contact op te nemen met de bezoekers van de website, tenzij zij om dit contact hebben verzocht of hiervoor hun toestemming hebben gegeven.
Persoonlijke informatie met betrekking tot personen onder de 18 jaar moet door één van de ouders of door de voogd van de minderjarige worden verstrekt. 

Art. 7
(Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten)

1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te ontvangen van het bestaan of het ontbreken van zijn/haar persoonsgegevens (ook als deze gegevens nog niet zijn geregistreerd), hetgeen op duidelijke wijze meegedeeld moet worden.
2. De betrokkene heeft het recht om informatie te verkrijgen over:
a) de bron van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en verwerkingswijzen;
c) de toegepaste logica indien de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt;
d) informatie ter identificatie van de Verantwoordelijke, de managers en de persoon die is aangesteld krachtens art. 5, lid 2;
e) de persoon of categorieën personen aan wie de persoonsgegevens openbaar kunnen worden gemaakt of die hiervan kennis kunnen nemen vanwege hun positie als vertegenwoordiger aangesteld voor het nationale grondgebied, manager of personeel belast met de verwerking. 
3. De betrokkene heeft het recht op:
a) de bijwerking, rectificatie of, indien hiervoor een reden is, aanvulling van zijn/haar gegevens;
b) verwijdering, verandering in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van die gegevens die niet opgeslagen hoeven te worden voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld of op een later tijdstip zijn verwerkt;
c) bevestiging dat de handelingen onder de punten a) en b) aan die personen, ook inhoudelijk, zijn meegedeeld, aan wie de voornoemde gegevens zijn verstrekt of openbaar gemaakt; dit recht geldt echter niet indien dit onmogelijk blijkt of het gebruik van methodes vereist die buiten proporties zijn in verhouding tot het beschermde recht.
4. De betrokkene heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten tegen:
a) de verwerking van de gegevens, op gerechtvaardigde gronden, van zijn/haar persoonsgegevens, ook al hebben deze betrekking op de doeleinden van de verzameling;
b) de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van reclame- of direct-marketingmateriaal of voor marktonderzoek en verkoopinformatie.